Screenshot_1

 

ข้อมูลด้านการศึกษาของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาตรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ท่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย

ฝ่ายบริหารคือ

 1. นายยศเดโช เผ่าสุข             ตำแหน่ง       นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. นายเชาวน์ อินทร์แสน          ตำแหน่ง       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. นายวิเลียด หมีนอน             ตำแหน่ง       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. นายไกรศร บุญธรรม           ตำแหน่ง       เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข้อมูลสมาชิก อบต.

ข้อมูลด้านการศึกษาของสมาชิก อบต.

ฝ่ายนิติบัญญัติคือ

 1. นายไว เหม็นเณร                   ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. นายจรัญ สงวนเรณู                    ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. นายสุรินทร์ ศรสวรรค์                 ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. นางสาวกนกศรี ธีราธรรม            ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 5. นายชนิด คูกิติรัตน์                     ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 6. นายพล เกณฑ์กลาง                  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 7. นายสมจิตร มะสังข์                    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 8. นางสาวรจนา เผ่าสุข                  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 9. นายอาทิตย์ เผ่าสุข                    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 10. นายนิพล จุ้ยแจ้ง                        ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 11. นายบุญส่ง กกสันเทียะ               ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 12. นายชะเอม ใจบริสุทธิ์                 ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

ฝ่ายปกครอง

หมู่ที่  1  นายนพดล   สร้อยฟ้า      ผู้ใหญ่บ้าน         หมู่ที่  2  นางสาวสมสนิท   แสงโสม        กำนัน

หมู่ที่  3  นายถิรธนา   เผ่าสุข        ผู้ใหญ่บ้าน         หมู่ที่  4  นายสมพร   กกสันเทียะ          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  นายไพล๊อต  ศรสวรรค์     ผู้ใหญ่บ้าน        หมู่ที่  6  นายบุญรอด  ดีโคกกน้อย        ผู้ใหญ่บ้าน