สภาพทางเศรษฐกิจ

  4.1 การประกอบอาชีพ

ส่วนใหญ่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลซับตะเคียนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำไร่อ้อยมันสำปะหลัง พริก ข้าวโพด  และถั่วลิสง

  4.2 หน่วยธุรกิจในเขตอบต.

– ลานตากมัน จำนวน   5   แห่ง      – ตลาดนัด  จำนวน2แห่ง

4.3 สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 2 แห่ง   คือ  หมู่ที่  3  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง   หมู่ที่  5  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน  1 แห่ง   คือหมู่ที่   5  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน   6   แห่ง

คือ  หมู่ที่  1  บ้านซับศาลา         หมู่ที่  2  บ้านซับตะเคียน

หมู่ที่  3  บ้านเขาตะแคง      หมู่ที่  4  บ้านซับกระโดน

หมู่ที่  5  บ้านหนองโก         หมู่ที่  6  บ้านสามแยกเขาน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน 2แห่ง

คือ  หมู่ที่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโก  หมู่ที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาตะแคง

     4.4 สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด จำนวน 5แห่ง

คือ  หมู่ที่  1 วัดซับงูเหลือม      

หมู่ที่  2  วัดซับตะเคียน

หมู่ที่  3  วัดเทพมงคล และวัดเขาตะแคง    

หมู่ที่  4  วัดซับกระโดน

หมู่ที่  5  วัดหนองโก

สำนักสงฆ์     จำนวน  2   แห่ง

คือ  หมู่ที่ 1 บ้านซับงูเหลือม       หมู่ที่ 6 บ้านสามแยกเขาน้อย

4.5 สาธารณสุข

           จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดกับประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซับตะเคียนจำนวน   1 แห่ง

หมู่ที่  5  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซับตะเคียน

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน  6  แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

4.6  อาชญากรรม

        องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และมีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ  ซึ่งอบต. ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         – ป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล  จำนวน1แห่ง 

4.7 การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง