ระบบเศรษฐกิจ

1 การเกษตร

    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้
           –  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ  70      ของจำนวนประชากรทั้งหมด
           –  อาชีพเลี้ยงสัตว์           ร้อยละ  10       ของจำนวนประชากรทั้งหมด
           –  อาชีพรับจ้าง               ร้อยละ  15       ของจำนวนประชากรทั้งหมด
           –  อาชีพค้าขาย              ร้อยละ   5        ของจำนวนประชากรทั้งหมด

2 การประมง

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนไม่มีการประมง)

3 การปศุสัตว์

               เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดวัวสุกรจำนวนสัตว์ในพื้นทีโดยประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

4 การบริการ

โรงแรม                     –         แห่ง
ร้านอาหาร                –         แห่ง
โรงภาพยนตร์           –         แห่ง
สถานีขนส่ง               –         แห่ง (ท่ารถ 1  แห่ง)
ร้านเกมส์                   –        แห่ง

5 การท่องเที่ยว

       ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น    งานประเพณีบวชป่าสัปดาห์การท่องเที่ยวเขาอ้ายโป้ดและการจัดงานประเพณีต่างๆ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม

1.กลุ่มเพาะเห็ด

2.กลุ่มกองแฝก

3.กลุ่มสมุนไพร

หน่วยธุรกิจในเขตอบต.

– ลานตากมัน จำนวน 5   แห่ง      – ตลาดนัด จำนวน2แห่ง

6 อุตสาหกรรม

       (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนไม่มีอุตสาหกรรมเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวน)

6.7 การพาณิชย์กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม
1. กลุ่มเพาะเห็ด
2. กลุ่มกองแฝก
3. กลุ่มสมุนไพร
8 แรงงาน
       จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ตำบลซับตะเคียนมีพื้นที่  ประมาณ 41.73 ตารางกิโลเมตรหรือมีพื้นที่ทั้งหมด
26,081.25  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกมากที่สุด  คือ  อ้อย  มันสำปะหลัง  ข้าวโพด  พริก ถั่วลิสง

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ              ติดต่อ ตำบลนาโสมอำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก       ติดต่อตำบลซับสมบูรณ์และตำบลเขาน้อย  อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้                  ติดต่อ  ตำบลหัวลำ  อำเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก         ติดต่อ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง และตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เขตพื้นที่ในตำบลซับตะเคียนมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบสูงมีและมีภูเขา มีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

7.3 ข้อมูลแห่งน้ำด้านการเกษตร

– คลอง, ลำน้ำ,      จำนวน 13  แห่ง
– หนองและอื่นๆ    จำนวน   2  แห่ง
– ฝาย                   จำนวน 14  แห่ง
– บ่อน้ำตื้น            จำนวน   8  แห่ง
– บ่อบาดาล          จำนวน 75  แห่ง

7.4ข้อมูลแห่งน้ำด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้(หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

น้ำบาดาลทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด