ระบบบริการพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมการติดต่อระหว่างตำบลกับตำบลและที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลหรือระหว่างตำบลกับพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนการติดต่อภายในตำบลจะใช้การคมนาคมทางบกถนนสายหลัก  ของตำบลซับตะเคียนคือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ถนนม่วงค่อม-ด่านขุนทด  เข้าสู่ตำบลซับตะเคียนเป็นระยะทาง

7 กิโลเมตรโดยการคมนาคม  ผ่านเข้าตำบล

– ถนนลูกรัง      จำนวน  55  สาย

– ถนนคอนกรีต  จำนวน  17  สาย

– ถนนลาดยาง   จำนวน  10 สาย

5.2  การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๙๖๓ หลังคาเรือน

(2)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   ๗๕ จุด

(3)  มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง   6หมู่บ้าน

5.3 การประปา

การประปา  อบต.มีกิจการประปาเป็นของอบต.เอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่น ทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของอบตยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันอบต. ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเช่นโครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯเทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไปปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้

(1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,656   หลังคาเรือน

5.4  โทรศัพท์

(1)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน    5    หมายเลข

– ตู้โทรศัพท์สาธารณะ              จำนวน 5 แห่ง

(2)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของพื้นที่ตำบลซับตะเคียน

– หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   จำนวน 6 แห่ง

การโทรคมนาคม

– มีท่ารถขนส่งนครชัยทัวร์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน

5.5 ไปรษณีย์หรือสื่อสารหรือขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

– มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการฝากส่งได้ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ร้อยละ 7๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้

–  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ  ๗๐     ของจำนวนประชากรทั้งหมด

–  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

–  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ  15      ของจำนวนประชากรทั้งหมด

–  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ  5        ของจำนวนประชากรทั้งหมด

6.2 การประมง

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนไม่มีการประมง)

6.3 การปศุสัตว์

–  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดวัวสุกรจำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

6.4 การบริการ

โรงแรม                     –         แห่ง

ร้านอาหาร                 –         แห่ง

โรงภาพยนตร์             –         แห่ง

สถานีขนส่ง                –         แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง)

ร้านเกมส์                    –        แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น    งานประเพณีบวชป่าสัปดาห์การท่องเที่ยวเขาอ้ายโป้ดและการจัดงานประเพณีต่างๆ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม

1. กลุ่มเพาะเห็ด

2. กลุ่มกองแฝก

3.กลุ่มสมุนไพร

หน่วยธุรกิจในเขตอบต.

– ลานตากมัน จำนวน 5   แห่ง      – ตลาดนัด จำนวน2แห่ง

6.6 อุตสาหกรรม

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนไม่มีอุตสาหกรรมเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวน)

6.7 การพาณิชย์กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม

1. กลุ่มเพาะเห็ด

2. กลุ่มกองแฝก

3.กลุ่มสมุนไพร

6.8 แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ตำบลซับตะเคียนมีพื้นที่  ประมาณ 41.73 ตารางกิโลเมตรหรือมีพื้นที่ทั้งหมด

26,081.25  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกมากที่สุด  คือ  อ้อย  มันสำปะหลัง  ข้าวโพด  พริก ถั่วลิสง

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อ ตำบลนาโสมอำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลซับสมบูรณ์และตำบลเขาน้อย  อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้             ติดต่อ  ตำบลหัวลำ  อำเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง และตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่ในตำบลซับตะเคียนมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบสูงมีและมีภูเขา มีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

7.3 ข้อมูลแห่งน้ำด้านการเกษตร

– คลอง, ลำน้ำ,   จำนวน 13แห่ง

– หนองและอื่นๆจำนวน2แห่ง

– ฝาย       จำนวน 14   แห่ง

– บ่อน้ำตื้นจำนวน   8แห่ง

– บ่อบาดาล จำนวน 75 แห่ง

7.4ข้อมูลแห่งน้ำด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้(หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

น้ำบาดาลทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

–  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98

สถาบันและองค์การทางศาสนา

-วัด จำนวน 5แห่ง

คือ  หมู่ที่  1  วัดซับงูเหลือม          หมู่ที่   2  วัดซับตะเคียน

หมู่ที่  3  วัดเทพมงคล และวัดเขาตะแคง      หมู่ที่  4  วัดซับกระโดน

หมู่ที่  5  วัดหนองโก

– สำนักสงฆ์    จำนวน  2   แห่ง

คือ  หมู่ที่ 1 บ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 บ้านสามแยกเขาน้อย

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี

–  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                          ประมาณเดือน   มกราคม

–  ประเพณีวันสงกรานต์                                         ประมาณเดือน   เมษายน

–  ประเพณีบวชป่าสัปดาห์ท่องเที่ยวเขาอ้ายโป้ด      ประมาณเดือน   มิถุนายน

–  ประเพณีลอยกระทง                                          ประมาณเดือน   ตุลาคม   พฤศจิกายน

–  ประเพณีวันเข้าพรรษา   ออกพรรษา                   ประมาณเดือน   กรกฎาคม ตุลาคม

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในประชาชนในตำบลซับตะเคียนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 8๐ % พูดอีสาน

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในตำบลซับตะเคียนมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากในพื้นที่ป่าในชุมชนเป็นสมุนไพร เช่น ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ำ ใช้แก้อาการวิงเวียนศีรษะ แมลงกัดต่อย เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน  จากน้ำบาดาล จากคลอง ฝาย ต่างๆ

ตำบลซับตะเคียน สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนเป็นพื้นที่เขตสงวน

9.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนเป็นพื้นที่เขตสงวน

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของอบต. ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ยังมีการไปลักหาสัตว์ป่าสงวนอยู่ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนไม่ขัดแยกขยะทำให้มีขยะมีปริมาณมาก   การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่น โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังกวัดสะอาดโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ

10. อื่นๆ       

10.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นป่าไม้อยู่ในเขตป่าสงวน

– เขาสมโภชน์                 – อ่างเก็บน้ำบ้านซับน้อย

– อ่างเก็บน้ำซับกระโดน   – เขาอีด่าง

– เขาอ้ายโป้ด                 – เขาซับลางหมู

– เขาวงจันทร์แดง

10.2 มวลชนจัดตั้ง

– ลูกเสือชาวบ้าน                    จำนวน  25  คน

-ไทยอาสาป้องกันชาติ           จำนวน  26  คน

– กองหนุนเพื่อความมั่นคง       จำนวน  36  คน

– อสม.                                   จำนวน  90  คน

– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       จำนวน 89  คน

– ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า                จำนวน  37  คน

– กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี                      จำนวน 180 คน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

             นายเจริญ  เผ่าสุข   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน  ได้แถลงนโยบายการ

บริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2556   ดังนี้

1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

จะส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลซับตะเคียน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงา

2.นโยบายด้านการพัฒนาบริหารจัดการ

จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน  ภาคองค์กรเอกชน  องค์กรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้

3.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซับตะเคียนได้รับการพัฒนาความรู้  ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งในกลุ่มบุคคลทั่วไปและเยาวชนต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

4.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

จะพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  การประปา  เป็นต้น  เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซับตะเคียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5.นโยบายด้านสาธารณสุข

จะส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน  โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  เช่น  ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นต้น  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6.นโยบายด้านสังคม

จะส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก  สตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ทั้งในด้านการให้การศึกษาหาความรู้  การกีฬาตลอดจนสวัสดิการตามสิทธิประโยชน์  เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐบาล

7.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

จะส่งเสริมให้ประชาชนตำบลซับตะเคียน  มีความรู้  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

8.นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ

จะส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนและประชาชนตำบลซับตะเคียน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่ดี

9.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จะส่งเสริมให้ประชาชนตำบลซับตะเคียนเข้ามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม (อปพร.) เพื่อจะได้มีความรู้  ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว