สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  • ด้านกายภาพ

          ตำบลซับตะเคียน  ตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยแยกมาจากตำบลหนองยายโต๊ะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี  พ.ศ.2540  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2540เลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2556

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

มีทั้งหมด6หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่1บ้านซับศาลา         หมู่ที่2บ้านซับตะเคียน

หมู่ที่3บ้านเขาตะแคง      หมู่ที่4บ้านซับกระโดน

หมู่ที่5บ้านหนองโก         หมู่ที่6บ้านสามแยกเขาน้อย

 

 

Untitled

  •  ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลซับตะเคียนมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบสูงมีและมีภูเขา มีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์

  • ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  ดังนี้

-ฤดูร้อน   เริ่มประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

-ฤดูฝน    เริ่มประมาณเดือน  มิถุนายน – ตุลาคม

-ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือน  พฤศจิกายน – มกราคม

  •  ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 13แห่ง

– หนองและอื่นๆจำนวน2แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝายจำนวน   14  แห่ง

– บ่อน้ำตื้นจำนวน   8แห่ง

– บ่อบาดาล   จำนวน 75 แห่ง

  • ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นป่าไม้อยู่ในเขตป่าสงวน

– เขาสมโภชน์              – เขาอีด่าง

– เขาอ้ายโป้ด               – เขาซับลางหมู

– เขาวงจันทร์แดง

เนื้อที่

ตำบลซับตะเคียนมีพื้นที่  ประมาณ 41.73 ตารางกิโลเมตรหรือมีพื้นที่ทั้งหมด

26,081.25  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกมากที่สุด  คือ   อ้อย  มันสำปะหลัง   ข้าวโพด   พริก ถั่วลิสง

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ            ติดต่อ ตำบลนาโสมอำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลซับสมบูรณ์และตำบลเขาน้อย  อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้                ติดต่อ  ตำบลหัวลำ  อำเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก       ติดต่อ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง และตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน   ตั้งอยู่ริมถนนม่วงค่อม – ด่านขุนทด  หมู่ที่ 6

บ้านสามแยกเขาน้อย   ตำบลซับตะเคียน  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  อยู่ห่างจากอำเภอชัยบาดาลประมาณ30  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ  110  กิโลเมตร