โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลซับตะเคียน (ทำยาหม่องน้ำสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน นำโดย นายยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลซับตะเคียน (ทำยาหม่องน้ำสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน และสตรีอาสาพัฒนาตำบลซับตะเคียน เข้าร่วมวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ จากการฝึกอบรมและนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้กลุ่มต่างๆได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

โดยได้รับเกียรติจาก
คุณสุจรรย์จิรา วรปัญญา ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลซับตะเคียน และคุณรณชัย มั่งใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอชัยบาดาล
เป็นวิทยากรโครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

0

Add a Comment