ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายวิเลียด หมีนอน หมู่ที่ 5 บ้านหนองโก ตำบลซับตะเคียน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายวิเลียด หมีนอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. 53-001 หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

60127247972_1_20171218112912551

60127247972_16_20171218112957333

60127247972_17_20171218113411125

60127247972_30_2017121811571354

0

Add a Comment